Politica general de privacitat

Política general de privacitat de la Corredoria

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes fonamentals per la nostra CORREDORIA. Seguidament us informem de la nostra política de privacitat, en funció de les dades i finalitats per les quals són recollides.
La nostra pàgina web conté tal com especifica en diferents apartats, la política establerta, tant per dades recollides a través de la mateixa, com les recollides a través d’altres mitjans de comunicació siguin telemàtics o en format paper.
La present política podrà variar en el temps en funció de canvis legislatius, criteris jurisprudencials o de les autoritats de protecció de dades, per la qual cosa la Corredoria es reserva la possibilitat de modificar-la en funció dels eventuals canvis descrits.

Identificació del titular responsable del tractament

TOP Assessorament i Gestió Corredoria d´assegurances, S.A. (LA CORREDORIA).
CIF: A78034162.
Domicili: Carrer St. Antoni, 29-41, 08221 Terrassa (Barcelona).
Inscrita a la D.G.A. amb la clau J151GC

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@mutuaterrassa.cat

1. Política de privacitat usuaris de la web, sol·licitants de pressupostos, cotitzacions i prestacions contractuals

1.1. Finalitat del tractament

Per atendre qualsevol sol·licitud que ens arribi a través de formularis habilitats o per altres mitjans de comunicació.
Per avaluar el risc de la sol·licitud en funció de les dades que l’interessat ens proporciona.
Per elaborar anàlisis estadístiques i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, interessos, preferències i necessitats dels usuaris.
L’enviament de comunicacions comercials. L’usuari podrà manifestar el seu desig de no rebre comunicacions, de la manera indicada en el peu de cadascuna de les comunicacions remeses.

1.2. Bases legals pels tractaments descrits

Per les noves sol·licituds, el seu consentiment en acceptar la política de privacitat i l’enviament de comunicacions comercials marcant la casella corresponent.
La relació contractual per atendre aquelles sol·licituds relacionades amb serveis contractuals, com abonaments i altres prestacions derivades de la relació.

1.3. Termini de conservació de les dades

En cas d’haver donat consentiment per rebre comunicacions comercials, les dades es conservaran indefinidament mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.
En el cas de sol·licituds d’informació es conservaran durant el termini necessari per respondre i en cas que la sol·licitud es faci dins del marc de la relació contractual existent o pugui derivar en una eventual contractació, es conservaran mentre duri la relació de serveis i una vegada finalitzada, durant els terminis establerts legalment per la prescripció de qualsevol acció civil o penal de reclamació.

1.4. Destinataris de les dades personals

La Corredoria podrà comunicar les dades tractades a altres organismes o entitats del sector assegurador amb la finalitat d’oferir les diferents opcions possibles del servei sol·licitat.
Per Obligació legal: Jutges i autoritats que ho sol·licitin en el marc d’una investigació.

2. Política de privacitat Clients i Proveïdors

2.1. CLIENTS

2.1.1 Finalitat del tractament

Gestionar els serveis contractats, així com la seva gestió administrativa, econòmica i comptable.
Per remetre comunicats sobre productes de la Corredoria.

2.1.2 Bases legals pel tractament

L'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·licitats.
Dur a terme anàlisis estadístiques actuarials, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
L’interès legítim de la Corredoria per l’enviament d’informació comercial i l’elaboració d’estudis de mercat i actuarials.

2.1.3 Termini de conservació

Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

2.2. PROVEÏDORS

2.2.1. Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

2.2.2. Bases legals pel tractament

La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual.

2.2.3. Termini de conservació

Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

2.3. Destinataris de les dades personals

Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.
Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la corresponent reclamació de deutes pendents de pagament.
L’empresa podrà comunicar les dades tractades, a altres entitats o organismes públics relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau.

3. Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a LA CORREDORIA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

4. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Contacta amb nosaltres
per a qualsevol consulta

Truca al 93 736 50 70 o emplena el següent formulari

page-detail-form-contact-information
page-detail-form-contact-select-product
* Camps obligatoris